Oferta

Coaching jest obecnie drugą na świecie pod kątem tempa i skali rozwoju dziedziną na świecie (pierwsze jest IT).  Istnieje coraz więcej obszarów, w których coachowie znajdują swoje zastosowanie. Poniżej zamieszczamy opisy wybranych rodzajów coachingu. w których się specjalizujemy.

Life Coaching

Life Coaching dotyczy rozwoju osobistego. Usługa skierowana jest do osób, które chcą:

 • spełniać swoje marzenia
 • przekraczać własne ograniczenia i bariery
 • się rozwijać i zmieniać
 • poprawić jakość swojego życia
 • poczuć większą harmonię wewnętrzną
 • lepiej funkcjonować w środowisku
 • odnaleźć radość życia i doświadczać szczęścia
 • lepiej radzić sobie z problemami
 • uwierzyć we własne możliwości
 • nauczyć się skupiać na swoich celach i potrzebach
 • odnaleźć swoją drogę i podążać nią z podniesioną głową i radością
 • chcą …

Business Coaching

Business Coaching  przeznaczony jest dla osób, które zastanawiają się, w jaki sposób:

 • poprawić komunikację z współpracownikami
 • rozwinąć zdolności menedżerskie i przywódcze
 • podnieść jakość pracy
 • konsekwentnie realizować wyznaczone cele
 • podnieść efektywność i wydajność swej pracy
 • inspirować i motywować siebie oraz zespół do pracy
 • lepiej zarządzać projektami i dostępnymi zasobami
 • podnieść zyski firmy i morale pracowników
 • ograniczyć zbędne koszty
 • szybciej i trafniej podejmować decyzje
 • rozwinąć zdolności myślenia strategicznego
 • efektywniej delegować i egzekwować
 • rozwinąć umiejętność wystąpień publicznych
 • tworzyć poprawne relacje z klientami
 • rozwinąć zdolności perswazji i wywierania wpływu na całe swoje środowisko biznesowe
 • podnieść satysfakcję zawodową
 • wykorzystywać morze możliwości i prowadzić biznes z pasją i przyjemnością

Executive Coaching

Executive Coaching powstał z myślą o pomocy osobom zarządzającym organizacjami. Kierowany jest głównie do prezesów, dyrektorów i menedżerów. Często są to osoby świetnie wykształcone, mające na swym koncie mnóstwo szkoleń i warsztatów, a także spore doświadczenie. Jednakże im wyższe stanowisko, tym większa odpowiedzialność i skala problemów, właśnie dlatego nie można pominąć rozwoju zawodowego, by móc skutecznie stawiać czoła wyzwaniom, które czekają dzisiejszych liderów. Świadomość tych osób jest na tyle duża, że większość doskonale zdaje sobie sprawę, iż by nie pozostać w tyle za konkurencją każdego dnia muszą się rozwijać i konsekwentnie kroczyć do przodu. Problem z jakim się często spotykają to brak szkoleń mogących sprostać ich oczekiwaniom i aspiracjom. I tu właśnie pojawia się executive coaching, którego rolą jest przełamywanie stereotypów i barier stojących na drodze do sukcesu i skutecznego prowadzenia firmy.

Od dzisiejszych liderów wymaga się niezwykle wysokich umiejętności w następujących obszarach:

 • Podejmowania decyzji
 • Komunikacji
 • Myślenia strategicznego
 • Radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Wywierania wpływu
 • Perswazji
 • Przywództwa
 • Zarządzania zespołem

Career Coaching

Career Coaching (coaching kariery) jest adresowany do każdego, kto jest zainteresowany własnym rozwojem lub chce dokonać zmian w obszarze swojej pracy. Career Coaching to odkrywanie, tworzenie ścieżek edukacyjnych lub zawodowych w zgodzie z własnymi wartościami, zdolnościami, preferencjami i kompetencjami. Coaching jest odpowiedzią na obecną w każdym z nas potrzebę samodoskonalenia i rozwoju. Celem career coachingu jest wzmacnianie oraz wspieranie klienta w samodzielnym dokonywaniu planowanych zmian, w oparciu o własne odkrycia, wnioski, zasoby.

Career coaching kierowany jest do osób, które chcą:

 • podjąć pracę
 • przezwyciężyć własne ograniczenia i przekonania
 • poszukać pomysłu na przyszłość
 • świadomie kierować rozwojem i karierą
 • przygotować się do zmiany pracy lub stanowiska
 • przymierzyć się do awansu
 • zbudować osobisty plan rozwoju i kariery
 • ustalić nowe cele zawodowe lub edukacyjne i poznać sposoby ich realizacji
 • odzyskać równowagę między życiem prywatnym a zawodowym,

Korzyści z Career coachingu:

 • poszerzenie samoświadomości
 • określanie celów zawodowych i sposobów ich realizacji
 • określanie ścieżki zawodowej
 • szybki rozwój posiadanych zasobów
 • wzrost efektywności własnej i profesjonalizmu
 • przygotowanie do objęcia nowego stanowiska
 • przygotowanie do zmiany pracy
 • rozwój poszczególnych kompetencji zawodowych
 • satysfakcja i zadowolenie z wykonywanej pracy
 • większa pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy.

Leadership Coaching

Leadership coaching przeznaczony jest dla różnego rodzaju liderów – przede wszystkim dla liderów zespołów, członków zarządu, dyrektorów, menedżerów wyższego szczebla. W procesie leadership coachingu skupiamy się na indywidualnych obszarach, które chce rozwinąć nasz klient. Najczęściej dotyczą one doskonalenia kompetencji menedżerskich i przywódczych, efektywnego osiągania zamierzonych rezultatów, oraz radzenia sobie z zespołem w sytuacjach kryzysowych. Część współczesnych liderów opiera się w swojej pracy o nawyki skutecznego działania, mają też na koncie różne seminaria i szkolenia, ale tempo życia i ilość obowiązków w pewnym momencie powoduje impas, z którego ciężko się wydostać nie mówiąc już o przyswojeniu najnowszej wiedzy i płynnym, regularnym rozwoju zawodowym. Rolą coacha jest wydobycie potencjału danej osoby i poprzez świeże spojrzenie z neutralnej pozycji rzucenie światła na najistotniejsze obszary do pracy, których zmiana spowoduje dużą poprawę w pracy klienta przy stosunkowo niskim nakładzie pracy i wysiłku. Nowocześni liderzy chętnie korzystają z indywidualnego wsparcia w kluczowych obszarach ich rozwoju zawodowego bowiem mają świadomość wydajności podejścia coachingowego. W procesie coachingu wypracowują sobie narzędzia i sposoby dzięki którym łatwiej jest radzić sobie z codziennymi wyzwaniami.

Przykładowe korzyści z leadership coachingu:

 • wzrost satysfakcji zawodowej
 • poprawa relacji z zespołem
 • rozwój stylu coachingowego zarządzania swoim zespołem
 • zwiększenie kreatywności oraz zyskanie większej elastyczności w działaniu
 • zwiększenie efektywności działań i kompetencji przywódczych
 • zwiększona umiejętność w zarządzaniu trudnymi sytuacjami
 • zwiększona umiejętność wyznaczania i osiągania celów
 • rozwój umiejętności oceny danej sytuacji z różnych perspektyw
 • rozwój umiejętności znajdowania optymalnych rozwiązań i podejmowania trafnych decyzji
 • zyskanie większej motywacji do działania i wprowadzania zmian w pracy

Team Coaching

Team coaching uwzględnia pracę z całym zespołem delegowanym przez firmę. Team coaching stworzony został z myślą o poprawie procesów zachodzących w grupach, integracji zespołowej, zapobiegania konfliktom i skutecznego rozwiązywania tych już zaistniałych. W ustalaniu celów team coachingu bierze udział zarówno zarząd lub jego przedstawiciel jak i pracownicy znajdujący się w danej grupie. Team coaching cieszy się wysoką skutecznością w budowaniu i scalaniu zespołów pracowniczych, polepszaniu komunikacji wewnętrznej, wzmacnianiu obiegu informacji i współpracy, budowaniu większego poczucia odpowiedzialności i zaufania do siebie nawzajem, dzięki czemu przekłada się na wymierne efekty w pracy.

Przykładowe korzyści z team coachingu:

 • Zwiększenie efektywności i wydajności zespołu w pracy.
 • Przyspieszenie procesów decyzyjnych.
 • Zwiększenie kreatywności i potencjału pracowników.
 • Wzrost zaangażowania zespołu w realizację ustalonych celów.
 • Większe porozumienie pomiędzy organizacją, zarządem, zespołem i liderem.
 • Integracja poszczególnych członków zespołu i budowa poczucia wzajemnej odpowiedzialności za wspólne działania.
 • Zwiększenie świadomości misji firmy i zaszczepienie motywacji do jej codziennego przestrzegania.
 • Budowa systemu komplementarnych rozwiązań dla zaistniałych problemów.

Coaching operacyjny

Coaching operacyjny to od jednej do kilku sesji mających na celu rozwiązanie danego problemu bądź zagadnienia. Często zdarza się, że jedna sesja wystarcza, by Klient odpowiedział sobie na nurtujące go pytanie i podjął nowe działania zgodne z jego oczekiwaniami. Obszary pracy mogą obejmować różne dziedziny – między innymi kwestie osobiste, biznesowe, kariery itp.

Coaching Sportowy

Coaching sportowy – koncentruje się na pomocy sportowcom w przygotowaniu do osiągania i utrzymywania optymalnej formy, a w efekcie do osiągania sukcesów na polu danej dyscypliny.

Coaching sportowy kierowany jest do osób, które chcą:

 • lepiej panować nad emocjami w trakcie zawodów
 • przezwyciężyć ograniczające przekonania i negatywne myślenie
 • zyskać większą wiarę w sukces i zwycięstwo
 • zyskać większą koncentrację w czasie zawodów
 • zyskać większą świadomość swojego ciała w trakcie treningu lub zawodów
 • zintegrować ciało i umysł
 • sformułować motywujące cele
 • zaplanować rozwój kariery
 • posiąść umiejętność utrzymywania szczytowej formy
 • podtrzymywać dostępność do swoich zasobów
 • polepszyć komunikację w zespole/z trenerem
 • zyskać większą motywację do treningów
 • zmaksymalizować efekty i rozwijać mocne strony
 • pokonywać własne słabości
 • znaleźć rozwiązania dla problemów
 • przełamać narzucone sobie bariery i przekraczać granice

Kilka słów o pracy coachingowej:

Coaching powstał po to by każdy zainteresowany osiągał założone przez siebie cele. Sesje przeznaczone są dla Państwa i to Państwo każdorazowo podejmujecie decyzję czym chcecie zająć się podczas danej sesji. Kiedy nie jesteście pewni nad czym chcecie pracować, coach może zasugerować kilka propozycji związanych z Państwa celem, jednak zdecydowanie zachęcamy do podejmowania własnych decyzji i przyglądania się swoim potrzebom. Warto poruszać z coachem ważne dla Państwa tematy, co może w szybszy i skuteczniejszy sposób doprowadzić do realizacji wytyczonego celu. Coach odpowiada za merytoryczną stronę procesu, dba o dobre relacje z klientem, zawsze dochowuje tajemnicy zawodowej (Standardy), Państwo natomiast jako klienci, jesteście odpowiedzialni za pracę w coachingu, za realizację zmiany, za wykonywanie zadań mających na celu Was rozwinąć. Bierzecie w swoje ręce odpowiedzialność za swoje życie, bowiem w każdym z nas kryje się potencjał i wszystkie niezbędne zasoby, by wprowadzać zmiany. Coach jedynie pomaga ten potencjał uwolnić, pozbyć się ograniczeń, wzmacniać motywację i utrzymać właściwy kierunek zmiany. Coaching jest procesem, którego skuteczna i efektywna realizacja wymaga zachowania ciągłości pracy i jej określonej częstotliwości. Żeby zachować jak największą skuteczność procesu sesje nie powinny odbywać się częściej niż raz na 14 dni i nie rzadziej niż raz na 21 dni. Naszym zdaniem 3 tygodniowa przerwa między sesjami jest rozwiązaniem optymalnym, krótsze przerwy stosujemy tylko w bardzo intensywnej pracy, gdzie potrzebne jest szybkie rozwiązanie (Formuła Coachingu). W pracy stosujemy jedynie sprawdzone i skuteczne metody – idea jaka nam przyświeca to jakość i satysfakcja klientów (Idea firmy). W naszej pracy podążamy za klientem i jego potrzebami, wszystkie podejmowane działania odbywają się za Państwa zgodą, dlatego pytamy o zgodę na ćwiczenia, informacje zwrotne, tryb pracy. Niekiedy zaproponujemy by wykonali Państwo jakieś zadanie w domu. Dzieje się tak dlatego, że prawdziwe zmiany zachodzą w życiu codziennym – między sesjami. Zawsze poproszeni będziecie o akceptację zadania. Jeśli je zaakceptujecie, a z jakiegoś powodu nie będziecie mogli go wykonać, powiedzcie o tym na następnej sesji – to cenna informacja, która może Państwu również przynieść korzyści. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny, a chętnie udzielimy szerszej informacji.